piątek, 5 maja 2023

Suszenie drewna. Poradnik praktyczny. Wood drying. Holztrocknung. Séchage du bois. Secado de la madera. Сушка древесины. Karol Kopeć

 

Karol Kopeć. Wood drying. Holztrocknung. Séchage du bois. Secado de la madera. Сушка древесины.

    Suszenie drewna jest jednym z podstawowych procesów  obróbki drewna. Mnogość sposobów oraz metod suszenia może przyprawić o ból głowy. W dodatku na każdym kroku czyhają na suszarnika różne problemy, a najmniejszy błąd jest zwykle bardzo kosztowny. W niniejszej książce przedstawiono teoretyczne programy suszenia przeznaczone do suszarek konwencjonalnych. Do znanych schematów wprowadzono zmiany parametrów temperatury i wilgotności powietrza w zależności od spadku wilgotności drewna. Procesy podzielono na łagodne, normalne oraz ostre, w zależności od parametrów powietrza. Indeks nazw pozwala na szybkie znalezienie potrzebnej tabeli. Uwzględniono także odniesienia i modyfikacje do starych angielskich, amerykańskich, francuskich, hiszpańskich oraz niemieckich dwustopniowych standardów suszenia. 

    Niniejsza książka jest uniwersalnym podręcznikiem suszenia drewna zawierającym opis procesu suszenia oraz przykładowe schematy procesów suszenia. Ma pomagać osobom suszącym drewno w opracowaniu własnych programów suszenia, zależnych od konstrukcji komory, klimatu, pory roku oraz gatunku i grubości drewna. Przeznaczona jest głównie dla osób suszących drewno w dużych, często sterowanych komputerowo komorach. Z uwagi na prostotę schematów, nadaje się także do stosowania przez rzemieślników i hobbystów suszących drewno w średnich i małych suszarkach.

Wersje językowe : polska, angielska, niemiecka, francuska, hiszpańska, rosyjska, chorwacka.
W przyszłości planowane jest dodanie tłumaczenia na czeski i holenderski. 


Karol Kopeć

Starachowice 2023

Suszenie drewna. Spis 1500 gatunków drewna. Nazwy łacińskie.
Książka zawiera programy suszenia dla prawie 1500 gatunków drewna, posegregowanych wg nazw łacińskich.  Do tego znajdziecie w niej opis procesu suszenia wraz z tabelami. 

Karol Kopeć. Programy suszenia drewna. Wood drying book. Holztrocknung Handbuch.

Osoby, które kupiły książkę mają dostęp do  grupy bezpłatnego wsparcia na Facebook. 

Zamówienia: bukiety@vp.pl


------------------------------------------------------------------------------------------------
Karol Kopeć
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – stolarz;
Technikum Przemysłu Drzewnego – technik technologii drewna;
SGGW, Wydział Technologii Drewna – mgr inż. technolog drewna;
Praca magisterska z zakresu projektowania suszarek do drewna - promotor: doc. Longin Glijer.
SGGW, Wydział Technologii Drewna / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
– mgr inż. konserwator drewna zabytkowego;

Rzeczoznawca przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej w Kielcach i Rzeszowie -technologia drewna;

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
- Sztuka użytkowa. Drewno. Właściwości i zastosowanie;

Wieloletni biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kielcach
-Technologia drewna, drewno zabytkowe, badania rezystografem oporowym.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Karol Kopeć
- carpenter
- furniture technology technician
- MSc wood technology
- MSc preservation of historic wood
- expert of the Association of Conservators of Monuments in
the field of: artistic crafts and applied arts;
specialization: wood, properties and use;
- expert at the State Trade Inspection
in Kielce and Rzeszów;
- many-year legal expert at the District Court in Kielce in the
field of wood technology, resistance resistograph research and
historic wood.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Karol Kopeć
- Tischler
- Techniker der Möbeltechnik
- Diplomingenieur der Holztechnologie
- Diplomingenieur der Altholzkonservierung
- Bewerter bei der Vereinigung der Denkmalschützer im
Bereich: Kunsthandwerk und angewandte Kunst;
Spezialität: Eigenschaften und Anwendung von Holz;
- Bewerter bei der Staatlichen Gewerbeaufsicht in Kielce und
Rzeszów;
- langjähriger Sachverständiger für Holztechnologie,
Untersuchungen mit Hilfe von Resistograph und Altholz bei
Amtsgericht in Kielce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Karol Kopeć
- menuisier
- technicien en technologie du mobilier
- master ingénieur en technologie du bois
- master ingénieur en conservation du bois historique
- expert de l’Association des restaurateurs de monuments dans
le domaine de l’artisanat et des arts appliqués ;
spécialité : bois, propriétés et application ;
- expert auprès de l’Inspection commerciale d’Etat à Kielce et
Rzeszów ;
- expert judiciaire de longue date auprès du Tribunal régional de
Kielce dans le domaine de la technologie du bois, des examens
au résistographe et du bois historique.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Karol Kopeć
- carpintero;
- técnico en tecnología de la madera;
- MSc. tecnólogo de la madera;
- MSc. conservador de madera antigua;
Tasador en la Inspección Provincial de Inspección Comercial en
Kielce y Rzeszów
-tecnología de la madera;
Experto de la Asociación de Conservadores de Monumentos
- Arte aplicado. Madera. propiedades y aplicación;
Tasador de la Asociación de Tasadores
en el campo del parquet y suelos de madera
- Carpintería, tecnología de la madera, pisos de madera, madera
antigua;
Un experto judicial a largo plazo en el Tribunal de Distrito de
Kielce -Tecnología de la madera, madera histórica, ensayos de
resistencia resistiva.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Кароль Копеч
- плотник
- техник мебельной технологии
- магистр инженер в области технологии древесины
- магистр инженер в области сохранения исторической
древесины
- эксперт Ассоциации Реставраторов Памятников
в области: декоративно-прикладное искусство;
специальность: древесина, свойства и применение;
- эксперт Государственной Торговой Инспекции
в Кельце и Жешуве;
- многолетний судебный эксперт в Региональном Суде в
Кельце в области технологии древесины, испытаний
резистографа и исторической древесины.
-----------------------------------------------------------------------------------------------